Kodeks postępowania

Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów i pracowników. Z tego powodu sami dla siebie ustanowiliśmy surowe reguły etyczne, którymi kierujemy się w naszych działaniach.

Od naszych partnerów biznesowych, którzy są w stosunkach handlowych z którymś z przedsiębiorstw firmy LKE, oczekujemy, że swe dzialania opierają na takich samych zasadach etycznych jak grupa LKE. W związku z tym firma LKE opracowała kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, który wyznacza standardy w stosunkach handlowych.

Prawo i zasady etyczne
Firma LKE przestrzega wszystkich przepisów prawa dotyczących przedsiębiorstwa. LKE popiera zasady "Global Compact" ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w zakresie pracy ("Declaration on Fundamental Principies and Rights at Work") zgodnie z krajowymi przepisami prawa i zwyczajami.

Dotyczy to zwłaszcza:

Pracy wykonywanej przez dzieci
Firma LKE nie zatrudnia dzieci poniżej 15 lat. Zatrudnianie osób w wieku od 13 do 15 lat nie może być w żadnym wypadku dozwolone, jeśli stanowi to dla niepelnoletnich przeszkodę w spełnianiu  powszechnego obowiązku szkolnego lub zdobywaniu wykształcenia, a zatrudnienie szkodzi ich zdrowiu lub rozwojowi. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy krajowe przepisy prawa lub regulacje dopuszczają wykonywanie lekkich prac przez dzieci w wieku od 13 do 15 lat.

Praca przymusowa
W firmie LKE nie stosuje się pracy przymusowej.

Wynagrodzenie i czas pracy 
Firma LKE przestrzega wszelkich krajowych przepisów prawa i regulacji dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia iświadczeń pracowniczych.

Dyskryminacja
Firma LKE wspiera różnorodność i tolerancję w zakresie rasy, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i płci wśród osób zatrudnionych w swych przedsiębiorstwach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Firma LKE przestrzega wszelkich krajowych przepisów prawa i regulacji dotyczących bhp i dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i obrażeniom pracowników.

Nielegalne płatności/Łapówki
Firma LKE przestrzega  międzynarodowych standardów antykorupcyjnych, ustanowionych w "Global Compact" ONZ oraz lokalnych przepisach antykorupcyjnych. W szczególności dostawca nie oferuje pracownikom firmy LKE żadnych usług, prezentów lub korzyści, które mają wpływ na osobiste zachowanie pracowników w zakresie działnia na rzecz przedsiębiorstwa.

Środowisko
Firma LKE przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i standardów dotyczących ochrony środowiska i prowadzi efektywny system identyfikacji i likwidacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Dialog z partnerami biznesowymi
Firma LKE przekazuje wymienione w kodeksie postępowania i wcześniej bliżej opisane zasady swoim podwykonawcom i innym partnerom biznesowym, którzy uczestniczą w dostawie opisanych w umowie głównej produktów i usług. LKE zachęca tych partenerów do przyjęcia takich samych standardów za podstawę ich działania.

Firma LKE oświadcza, że jest odpowiedzialna za kontrolę swojego łańcucha dostaw. Poza tym oświadczamy, że zachęcamy naszych dostawców towarów i usług do przestrzegania standardów etycznych, praw człowieka, standardów bhp i ochrony środowiska w ramach spełnienia ich umownych zobowiązań z naszych umów z dostawcami. Każde naruszenie wymienionych w kodeksie postępowania dla dostwców zobowiązań traktowane jest jako poważne naruszenie umowy przez dostawcę.